28 april 2023

Veranderingen uitzendbranche per 1 Juli 2023

Er staan weer heel wat veranderingen in de uitzendbranche gepland. Er lijkt geen einde aan te komen en we kunnen het niet leuker maken maar we proberen de tariefstijging zo goed mogelijk uit te leggen. Zo voorkomen we misverstanden achteraf.

Wijziging tarieven per 1 juli 2023

Er lijkt geen einde te komen aan de tsunami van veranderingen in de wondere wereld van flex.
Onderstaand een korte toelichting op de voor u relevante voorgenomen wijzigingen per 1 juli 2023:

Wat betekent dit voor u als opdrachtgever?

 1. Het wettelijk minimumloon wordt met 3,13% verhoogd.
 2. Afschaffing wachtdagcompensatie, alle contractvormen krijgen één wachtdag.
 3. Aanvulling ziektewet Werkgever
 4. Doorbetaling ziekte tijdens dienstverband (minimaal 4 weken)
 5. De kostprijs wordt verhoogd met 3,00%. Dit zijn de wijzigingen in de wettelijke sociale premies en de aanpassing in cao-verplichtingen.

Wat veranderd er nu precies waardoor wij onze tarieven moeten verhogen?

Onderstaand een korte toelichting op de voor u relevante voorgenomen wijzigingen per 1 juli 2023:

Doorbetaling ziekte tijdens dienstverband:

Vanaf 1 juli 2023 kan de uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer eindigen bij arbeidsongeschiktheid. De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij arbeidsongeschiktheid alleen nog op de overeengekomen einddatum, waarbij het verplicht is om bij repeterende overeenkomsten een minimale duur van 4 weken overeen te komen. De uitzendovereenkomst eindigt ook niet als de opdrachtgever de opdracht stopt. Er is dan een loondoorbetalingsverplichting tot het einde van de uitzendovereenkomst met een maximum van 2 jaar.

Pensioen:

Deelname pensioen vanaf 18 jaar (nu nog 21 jaar). Wachttijd pensioen afgeschaft (nu nog 8 gewerkte weken). Kortom; Fase A1 vanaf dag 1 mét basispensioen.

Transitievergoeding:

Uitzendkrachten kunnen tot 12 maanden na uitdiensttreding nog een transitievergoeding aanvragen bij de juridisch werkgever. Betaalt de juridisch werkgever geen transitievergoeding dan kan de uitzendkracht zich melden bij de rechtbank om alsnog zijn transitievergoeding te krijgen.

Beloning:

 1. Uitbereiding inlenersbeloning per 3 januari 2022:
  a. Éénmalige uitkeringen
  b. Thuiswerkvergoeding
  c. Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
  d. Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao
 2. De inlenersbeloning wordt per 1 januari 2023 uitgebreid;
  a. Vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever/inlener

Zijn er nog meer veranderingen op komst die invloed hebben op het tarief?

 1. De lange onderbrekingstermijn van 5 jaar (die was 6 maanden). Dit om draaideurconstructies tegen te gaan. 
 2. Nul-uren contracten verdwijnen.
 3. Oproepcontracten en min-max contracten mogen niet meer dat worden basiscontracten met verplichte aantal uur (garantie-uren) in de arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht.
 4. De werkgever mag tot maximaal 30% aan extra uren bovenop de uren die in het contract staan (de garantie-uren) aan extra beschikbaarheid van de werknemer eisen.

Tot slot!
Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met uw contactpersoon van BAHM Uitzendbureau. Zij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Meer nieuws

Blijf gemotiveerd!

De juiste motivatie vinden is vaak een uitdaging. Vooral in deze vreemde tijd kan dit des te lastiger zijn. Als je iets wilt veranderen, ...

Het zakelijk inzicht van Rene Poppelaars

Het zakelijk inzicht van Rene Poppelaars Deze week gaf onze algemeen directeur een interview aan het business platform van NAC Zakelij...

Verbeterde pensioenregeling per januari 2023

StiPP Pensioen basisregeling wijzigt per 2023 De werkgeverspremie wordt vanaf 1 januari 2023 8% over de pensioengrondslag

BAHM
Makes Flexibility Work

Wil je meer weten, heb je vragen of wil je een aanvraag plaatsen? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Ik help je graag verder!

Anique de Koning
Personeelsadministratie

+31 (0) 88 003 99 00 info@bahm-uitzendbureau.nl